Biyoloji

BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖZEL AMAÇLARI

Bilimsel bilginin üretilmesi, kulanılması ve aktarılmasındaki teknolojik gelişmeler biyoloji biliminde bir çok yeniliklere yol açmıştır. Özellikle genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanında yaşanan yeni gelişmeler ile biyoloji, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş ve bu durum biyoloji eğitimine yönelik gereksinimleri de arttırmıştır.

Biyoloji Dersi Öğretim Programında, genelde bilimin, özelde biyolojinin insan hayatındaki rolüne ve bilim tarihine yer verilmiştir. Bilim-Teknoloji-Toplum-Çevre arasındaki etkileşimlerle ilgili olarak öğrencilerin bilgi, beceri, yeterlilik ve değerlerin geliştirilmesi vurgulanmıştır. Bu bağlamda biyoloji dersi öğretim programı; biyolojinin yasa, teori, uygulama ve kavramları ışığında yenilik ve değişimler yapma, araştırma ve sorgulama, bilişim teknolojilerini kullanma, biyoloji ile günlük hayat arasında ilişki kurma, sosyal farkındalık oluşturma amaçlanmıştır.

Biyoloji Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;

 • Biyolojide yer alan yasa, teori, süreç, prensip, ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Biyoloji dersi ve uygulamalarına günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları,
 • Bilim tarihi süreci içerisinde biyoloji alanına katkı sağlayan bazı bilim insanlarını tanımaları,
 • Biyoloji ve bilim ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılmaları ve bu tartışmaları değerlendirebilmeleri,
 • Biyoloji dersinde edindikleri, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları,
 • İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar ve buluşlar yapabilmeleri,
 • Canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmaları ve benzer yenilikler yapmak için istekli olmaları,
 • Bilim ve teknolojinin insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilmeleri,
 • Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,
 • Sosyobilimsel konular (bilimle ilişkili tartışmalı sosyal konular) hakkında bilinçli değerlendirmeler yapabilmeleri,
 • Araştıran, eleştirel düşünen, iş birliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, problem çözen, sorgulayan, üreten, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler olmaları

amaçlanmaktadır.

9.SINIF ÜNİTE VE KONULARI

 • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
  • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
 • Hücre
 • Canlılar Dünyası
  • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
  • Canlı Âlemleri ve Özellikleri

10.SINIF ÜNİTE VE KONULARI

 • Hücre Bölünmeleri
  • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  • Mayoz ve Eşeyli Üreme
  • Büyüme ve Gelişme
 • Kalıtımın Genel İlkeleri
  • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
  • Modern Genetik Uygulamaları
 • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Biyomlar

11.SINIF ÜNİTE VE KONULARI

 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
  • Canlılık ve Enerji
  • Fotosentez
  • Kemosentez
  • Hücresel Solunum
 • İnsan Fizyolojisi
  • Dokular
  • Sinirler, Hormonlar ve Homeostazi
  • Destek ve Hareket Sistemi
  • Sindirim Sistemi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Solunum Sistemi
  • Boşaltım Sistemi
 • Davranış

12.SINIF ÜNİTE VE KONULARI

 • Genden Proteine
  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
 • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
  • Bitkilerde Madde Taşınması
  • Bitkilerde Eşeyli Üreme
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
  • Komünite Ekolojisi
  • Popülasyon Ekolojisi
 • Hayatın Başlangıcı ve Evrim
  • Hayatın Başlangıcı
  • Evrim