Matematik

MATEMATİK DERSİ

Matematik bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanattır. Matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler.

Matematik, başka bir yönüyle bir dildir. Galileo Galile “Tabiat matematik dilinde yazılmıştır.” der.

Matematik aynı zaman da satranç gibi entelektüel bir oyundur.

Matematik, insan aklının ürettiği en büyük ortak değer olarak görülebilir.  Evrenselliği onun gücünü teşkil eder. Matematik, aynı zamanda bir düşünce biçimi ve  mantıksal bir sistemdir.

Matematik, bir iletişim aracıdır.

Matematik, varlıkların kendileriyle değil, aralarındaki ilişkilerle ilgilidir.

Matematik, birçok bilim dalının kullandığı bir araçtır.

Matematik, bir düşünce biçimidir.

Matematik, mantıksal bir sistemdir.

Niçin Matematik Öğreniriz?

Her ülkede, her düzeydeki okulda matematik öğretiminin gerekliliği  tartışılmaz bir kanaattır.

Öyleki matematiğe ayrılan yer,  bir milletin kendi dilini öğrenmek  için ayrılan yere eşdeğerdir.

Bundan da öte, öğrencilerin matematikteki başarı düzeyi, öteki derslerde gösterdikleri başarıdan daha belirleyici rol oynar.

Matematik  en güçlü  ve özlü  evrensel bir iletişim aracıdır. Bütün çağlarda insanlığın ortak dili olmuştur.   Yetişkin insanın kendi gündelik yaşamında matematik bilgi ve becerisine ihtiyaç vardır.

İş ve meslekte matematik bilgi ve becerisi temeldir.

İleri düzeydeki öğrenim için yeterli matematik bilgi ve becerisine ihtiyaç vardır.

Matematiğe özel yeteneği olanları ve matematiği bir sanat ya da bir zevk aracı olarak gösterecek kişilere gerekli bilgilerin kazandırılması, eğitimin hedefleri arasında olmalıdır.

Matematik, mantıksal düşünmeyi öğrenmenin; kesinliğe erişmenin ve evrensel doğruları bulmanın bir aracıdır. Bu aracı kullanmayı öğretmek, gerekli ve yararlıdır.

Matematik güçlü, özlü ve belgin evrensel bir iletişim aracıdır.

Bütün çağlarda insanlığın ortak dili olmuştur. Bu niteliklerden ötürü yaygın öğretimde yarar ve hatta gereksinim vardır. İş ve meslekte matematik bilgi ve becerisine gerekseme vardır.

Matematik Sınıfı Projesi 

Matematiğin korkulu bir ders olarak algılanmasının nedeni büyük oranda öğretim şekliyle ilgilidir.

Gerçek dünyayla ilişkisi olmayan, pratikte kullanılamayacak bir şeymiş gibi öğretiliyor olması matematikteki başarısızlığın asıl kaynağıdır.

Öğrencimizin portfolyo sistemi uyguluyoruz ve bireye özel eğitim uyguluyoruz. Öncelikle öğrenme engellerini ortaya çıkıyoruz. Öğrenme stili ve profiline göre öğrenci ders çalışmasını sağlıyoruz.

Okulumuzda oluşturulan  özel bir matematik sınıfı  matematiği sevdirmektedir.

Uyguladığımız Aktif Eğitim Yöntemleri

Öğretmen veya öğrencilerden birinin konu ile ilgili bilgiyi diğerlerine anlatması şeklindeki  yöntemden azami ölçüde kaçınıyoruz.

Tanımlar Yardımıyla Öğretim

 • Tanımlar, matematiğin kuruluşunda yer alan ve her konuda çokça rastlanan bir bilgi türüdür.
 • Tanımlar yardımı ile öğretimde, kazandırılacak olan kavramın tanımı bu tanıma uyan ve uymayan örneklerle birlikte verilir.
 • Kavramların ortak ve farklı yönleri mukayeseli sorulduğundan böylece kavram kelime ezberlenmemiş ama anlaşılmış olur. 

 Senaryo ile Öğretim Yöntemi
Senaryo ile öğretim, kazandırılacak bilgi ve becerilerin bir olaylar zinciri içinde örtülü olarak sunulması, bu olayları yaşayanların bunları öğrenmesi esasına dayanır. Her matematik bilgiyi içeren senaryoların yazılması kuşkusuz ki imkansızdır.  Ancak senaryo ile öğretime uygun matematik konuları vardır.

 Analizle Öğretim Yöntemi
Bir genellemeyi, genellemenin elde edilişindeki basamakları tek tek ve sırayla incelemek suretiyle anlamayı esas alan öğretim yöntemidir. Her adımda genellemeye ulaşmak için, yapılan işlemin gerekçesi, dayandığı matematik temelle açıklanır. Teoremlerin ispatına bu yöntemin bir uygulaması olarak bakılabilir. Bu yöntem kavrama düzeyini yükseltmeyi amaçlar ve özellikle ispatı birkaç adım gerektiren bağıntıların çıkarılmasında kullanılır.

 Gösterip Yaptırma Yöntemi
Bu yöntem daha çok fiziksel becerilerin kazandırılmasında kullanılan bir yöntemdi. Yöntemin işleyişi, bilen birinin eylemi adım adım göstermesi, açıklaması, öğrencinin bunları dikkatle izlemesi ve yapması, yeterli düzeye gelinceye kadar tekrar etmesi şeklindedir. Özellikle geometri derslerinde uygulaması vardır.

• Bir açının iletki yardımıyla ölçülmesi
• Bir çemberin pergel yardımıyla çizilmesi
• Elemanları verilen üçgenlerin, dörtgenlerin çizilmesi
• Katı cisimlerin karton veya kilden yapılması

Kurallar Yardımıyla Öğretim Yöntemi
Kurallar yardımıyla öğretim bir işin yapılmasında yer alan işlem basamaklarının ezberletilmesidir.
Matematik öğretimindeki çağdaş yaklaşımlarla pek bağdaşmayan bu yöntemin kullanılması, kazandırılacak becerinin gerektirdiği zihinsel işlemlerin karmaşık olması durumunda zorunludur.

Deneysel Etkinliklerle Öğretim Yöntemi

Deneysel yöntemle, buluş yoluyla öğrenme maddesinde olduğu gibi bir genellemeye ulaşılır.
Kullanılan yöntem aslında buluş yoludur ancak bazı buluşları yapabilmek için bir takım deney materyalinin kullanımına ihtiyaç olmaktadır.  Özellikle geometri ile ilgili genellemelerin kazandırılmasında deneysel etkinliklere başvuruyoruz.

 Oyunlarla Öğretim Yöntemi
Oyunlarla öğretim özellikle 9. ve 10. sınıflarda kullanıyoruz. Oyunlar çoğunlukla öğrenilenin pekiştirilmesi aşamasında kullanılır. En makbul oyun, matematiksel etkinliğin yapılmasını açıkça istemeyen, ancak oyunu kazanmak için bu matematiksel etkinliklerin kesinlikle yapılmasını gerektiren oyundur.

ÖDEV TAKİP SİSTEMİ

Ödev Takip Sistemi ile öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyoruz. Özel Tuzla Doğru Cevap Temel Lisesi eğitim anlayışında ödev çalışmaları öğrenciye öğrendiklerini okul zamanı dışında pekiştirme ya da yeni bağlamlara transfer olanağı vermek üzere verilen görevlerdir. Sınıf içi etkinliklere dayalı olarak planlanan bu görevler okul içindeki öğrenmeleri pekiştirmekte, bağımsız çalışma, zaman yönetimi gibi pek çok öğrenme becerisinde gelişmesini sağlamaktadır. Özel Tuzla Doğru Cevap Temel Lisesi’nde öğrencilerin ödev yükü sınıfa göre değişir ve sınıf büyüdükçe ödev oranı da artar. Her sınıf için sınıf danışman öğretmenleri tarafından oluşturulan WhatsApp Veli Grupları ve Dersonet internet sitesi aracılığıyla günlük ödevler velilere iletilir ve ortak bir takip sistemi uygulanır.

Evdeki çalışmalar yapılandırılıyor;  okuldaki çalışmalar ile entegre oluyor.

Evdeki çalışmalar öğrenme sürecinin bir parçası haline geliyor.

Hem öğrenci hem de veli, hangi gün hangi dersten, ne kadar ödevi olduğunu önceden ve her zaman biliyor.

Koruma amaçlı ödevler ile geçmiş kazanımlar sürekli tekrar ediliyor.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Değerlendirme yaparken öğrencilerin;
 • Düzey Matematiği günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiğine bakılır.
 • Akıl yürütme becerilerinin ne düzeyde olduğuna dikkat edilir.
 • Problem çözme yeteneklerinin süreçte ne kadar geliştiğine bakılır.
 • Matematiğe yönelik tutumlarının nasıl olduğuna bakılır.
 • Matematikte ne kadar özgüvene sahip olduğuna bakılır.
 • Öz düzenleme becerilerinin süreçte ne kadar geliştiğine bakılır.
 • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiğine bakılır.
 • Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiğine bakılır.
 • Matematikle hangi düzeyde iletişim kurabildikleri ve matematiksel ilişkilendirme yapıp yapamadıkları göz önünde bulundurulur.

Matematik Nasıl Çalışılır?

Albert Einstein’in“çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum”sözü aslında matematiğe nasıl çalışmamız konusun da bize büyük bir yol göstermektedir. Matematik zeka gerektiren bir ders olarak algılansa da zekadan ziyade çalışma önemlidir. Araştırmalar gösteriyor ki matematikte başarılı olmak için en önemli faktör doğuştan gelen kabiliyetlerimiz değil de sıkı çalışmamızdır.Sınavlara hazırlık dönemine gelindiğinde ise YGS LYS matematik temeline sahip olmak ya da olmamak sorunsalı ortaya çıkar. Peki nedir bu matematik temeli? Öğrenci toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini hatasız olmasa da göze çarpmayacak kadar küçük hatalarla yapabiliyorsa, hiç yılmadan azimle çalışacak kadar kendine güveniyorsa, matematik temeline sahiptir. Sahip olduğu bu temel üzerine hiçbir imar iznine ihtiyaç duymadan istediği kadar kat çıkabilir. Şimdi matematik çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

1.ZAMAN AYIRMAK:Matematiğe yeterince zaman ayırmak gerekir.

2.ISRARCI OLMAK:Her zaman soruyu çözeceksiniz diye bir olay yoktur.Ama soru da ısrar etmeniz için de bir engel yoktur.Bu yüzden ısrarcı ve kararlı olmak gerekir..

3.KOLAYDAN ZORA:Sadece soru çözümü için değildir kolaydan zora terimi.Aynı zamanda kolay mekan ve kolay zamanda bu işi yapmak gerekir.

4.ZORDAN KOLAYA:Genellikle kolaydan zora faydalıdır. Bir de tam tersini deneyin. Fark etmesenizde bazen arka kapı açık olabilir.

5.DERSİ ÖZÜMSEMEK: Dersi derste öğrenin denir hep, aslında dersi derste hazmetmeliyiz. Hani sıkça kendinden söz ettiğimiz matematik temelimiz vardı. İşte tam olarak derslerde bu temeli oluşturabiliriz.

6.İSPAT ARALIĞI: Bildiğiniz üzere matematik dersinde birçok formül ve kural vardır. Bu formüllerin nereden ve nasıl pişmiş bir halde önümüze geldiğini hep merak edilir. Formüllerin ispatlarını araştırınız. Çünkü:

1) İspat öğrenmek formülleri hafıza tutmayı kolaylaştırır.

2 )Unutulan formül ispatı yardımıyla kolayca tekrar tekrar çıkarılır.

3) Soru çözerken bazen ispatın bir adımı anahtar nokta olur ve işinizi kolaylaştırır.

4) Matematiksel düşünce sistemi kazanırsınız.

5)Sistemli soru çözümünü öğrenirsiniz.

 • Not: Tavsiye ettiğin kitap ve web adreslerinin her birinin kısa açıklamalar olsa iyi olur. Niçin tavsiye ettiğine dair bir iki cümle yer alsa iyi olur.
 • Kitap sayısı belki azaltılabilir.

OKULUMUZ TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN DERS SİTELERİ

1) http://ekolhoca.com/

2) http://youtube.com/hocalarageldik

3) http://tongucakademi.com/

4) http://khanacademy.com/

5)https://youtube.com/user/theSenolhoca

6) http://ozelogrenci.com/videoluders

TAVSİYE ETTİĞİMİZ YGS KİTAPLARI

1)Okyanus Yayınları 40 Seansta YGS Kolay Matematik:

Kolay olsun diyenlere ve sıfırdan başlamak isteyenlere ideal, itinayla hazırlanmış bir kitaptır. Örnek ve çözümlü sorularla öğrenmeniz kolaylaşacaktır.

2)Esen Yayınları YGS Matematik Konu Anlatımlı:

Kaliteli soru ve konu anlatımıyla piyasadaki iyi kitaplardandır. Daha çok zor sorular bulunan bu kitapta farklı soru tiplerini bir arada bulabilirsiniz.

3)Palme Yayınları YGS Matematik Konu Anlatımlı:

Gerek soru kalitesinden gerek konu anlatım kalitesinden ödün vermeyen bir kitap olan Palme, farklı türdeki sorularla piyasada adını duyurmuş bir yayındır.

4)Karekök Yayınları YGS Matematik Soru Bankası:
Öğrencilerin de çok iyi bildiği kaliteli bir soru dünyası. Genellikle soruları zor olarak nitelendirilir.
5)Birey Yayınları YGS Matematik Soru Bankaları (A-B-C):
Kendi düzeyinize göre kitapları her zaman bulabilirsiniz, özellikle Birey Yayınlarında.
6)Üç Dört Beş Yayınları YGS Matematik Soru Bankası (ÖSYM Tarzı sorularla) :
Değişik tarzda kitapları seven biriyseniz bu kitap tam size göre. ÖSYM Tarzı hazırlanan kitapta bol bol soru bulunmaktadır.

TAVSİYE ETTİĞİMİZ LYS MATEMATİK KİTAPLARI

1) Palme Yayınları LYS Matematik Konu Anlatımlı:

Detaylı konu anlatımıyla matematik konularının altını üstüne getirebileceğiniz harika bir kitaptır. Palme yayınlarının sorularının ÖSYM tarzı olması kitabı daha da güzelleştiriyor.

2)Esen Yayınları LYS Matematik Konu Anlatımlı:

Esen yayınları hazırladığı kaliteli örnek sorularla, anlaşılır anlatıma sahiptir.

3)Bilfen Yayınları LYS Matematik Soru Bankası:

Konu anlatımından sonra bilgilerinizi pekiştirecek çok sayıda soruya sahip bir kitaptır. En sonunda bulunan branş denemeleriyle kendinizi test edebilirsiniz.

4)Karekök Yayınları LYS Matematik Soru Bankası:

Matematik deyince akla gelen ilk isimlerden olan kitap farklı soru tipleriyle çok sayıda soru içermesi yönünden avantajlıdır.

TAVSİYE ETTİĞİMİZ  GEOMETRİ KİTAPLARI

1)Esen Yayınları YGS-LYS Geometri Konu Anlatımlı:

Kitabımız, konu anlatımı ve soru kalitesi yüksek bir yayın anlayışına sahiptir.

2)Kültür Yayınları BEST(Basamak Eğitim Sistemi) YGS-LYS Geometri Konu Anlatımlı:

Adından da anlaşılacağı üzere basamak basamak ilerleyen konu anlatımıyla gerçekten anlaşılır.

3)EİS Yayınları YGS Geometri Soru Bankası:

Tecrübeli öğretmenlerin hazırladığı güzel kitaplardan birtanesi.

4)Birey Yayınları YGS Geometri Soru Bankaları (A-B-C yani Temel-Orta-İleri Düzey):

Seviye seviye ayrılmış kitaplarıyla istediğiniz yerden başlayın. Düzey düzey ilerleyin, kendinizi geliştirin bol çeşitli ve kaliteli sorularla.

KİTAP TAVSİYELERİMİZ

1) Bir Matematikçinin Savunması

(G. H. Hardy)

Matematik yalnızca bir araç mıdır? “Gerçek matematik” nedir? Yaratıcılık dönemini geride bıraktığını ve artık matematik “yapmak” yerine onun hakkında yazmaktan başka çaresi olmadığını alçakgönüllülük ve hüzünle ifade eden İngiliz matematikçi Hardy, bu kitabıyla, belki de yaratıcılığının en sıcak ürünlerinden birini sunuyor!

2)Gölgenin Peşinde (Rakamların Evrensel Tarihi I)

(Georges Ifrah)

Ne olduysa o zaman oldu! Tanrı alçakgönüllü bendenizin o gününün tamamen ötekiler gibi olmasını istemedi.” “O gün” öğrencileri Georges Ifrah’a yanıtlayamadığı şu soruyu sormuşlardı: “Efendim, rakamlar nereden geliyor? Sıfırı kim icat etti?” Gerçekten nereden geliyordu rakamlar? Bu alışılmış simgeler bize öyle açık geliyordu ki, onları bir tanrının ya da bir uygarlık kahramanının eksiksiz bir armağanı olarak birdenbire ortaya çıkmış sanıyorduk. Böyle başladı Ifrah’ın serüveni ve 20 yıllık bir çalışmadan sonra Fransa’da geçtiğimiz yıllarda büyük yankılar uyandıran, en çok satılan kitaplar arasına giren Rakamların Evrensel Tarihi adlı eşsiz bir yapıt ortaya çıktı. Bu kitab ile, rakamların binlerce yıllık serüveninin pek çok kişinin ilgisini çekeceğini umuyoruz.

3) Doğada, Sanatta, Mimaride Altın Oran ve Fibonacci Sayıları
(Prof. Dr. Fikri AKDENİZ)

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri AKDENİZ’in “Doğada, Sanatta, Mimaride ALTIN ORAN ve FibonacciSayıları ” başlıklı yazmış olduğu kitap matematiğin estetiği ve güzelliği konusunda çok ilginç bilgilere yer vermektedir.

 

4) Matematik ve Korku(Prof. Dr. Ali Nesin)

Matematiğin öğretici,eğitici ve dinlendirici problemleri ve yanıtları.
Bazı başlıklar: Konken partisi, şapkadan güvercin çıkarmak, gizli duvarlar, blöfün matematiği, Ramsey teoremi vb.

5)Matematik ve Mizah (John AllenPaulos)Mizahi bir zemin üzerinde matematik öğretici bir kitap. Aksiyomlar, olmaya ergi, asal sayılar, Öklit dışı geometri, paradokslar öğretiliyor.

6)Matematik Tarihi ve Türk- İslam Matematikçilerinin Yeri  (Lütfi GÖKER)

Matematik ile ilgili bazı kavramlar, Matematik tarihinin gelişimi, bilim tarihinde matematiğin yeri, matematiğin bölümleri ve bunların günümüze kadar gelişimindaTürk – İslam matematikçilerinin rolü bu kitapta anlatılmaktadır.
Ayrıca bu kitapta matematikçileri ve matematiğe katkısı olan bilim adamlarını bulabilirler.

7)Herkes İçin Matematik (John AllenPaulos)

Yetersiz matematik eğitimi matematikle ilgili psikolojik sorunlar ve hayali algılar, insanların çoğunu sayı cahili yapmaktadır. Matematik bilmeyenlerin en büyük özelliklerinin, raslantıların oluşma sıklığını çok az sanma eğilimi gösterme olduğunu söyleyen yazar, bu gibi kişilerin her türlü raslantıya büyük önem verirken , oldukça kesin fakat daha az gösterişli istatisliği delillere çok daha az önem verdiklerini söylüyor.
Birçok insan, sayıların yalnızca matematikçilerin uğraş alanına girdiği kanısındadır. Oysa, günlük yaşamda matematiği kullanan her insan bunun yararını görecektir.
Borsa stratejileri, eş seçimi, fal, diyet ve tibbiiddalar, terörizm riski, astroloji, spor rekorları, seçimler, cins ayrımcılığı, UFO’lar, parapsikoloji, piyangolar ve testleri gibi güncel konulara matematiksel açıdan bakmak onları algılayışımızı değiştirecektir.
Herkes için Matematik’ i okumak matematik ve sayılardan hoşlanmayanlar için olduğu kadar, matematik meraklıları için de ufuk açıcı olacaktır.